Tools and softwares play a significant role in our 3D Motion Design learning and developing process. Houdini is best known as a widely-used software in the VFX industry. In recent years, it’s also being integrated in Motion Design as well. Now, let’s explore the inside of this complex yet intriguing Beast and how amazing it is to our workflow!

***

Trong 3D Motion Design, công cụ và phần mềm đóng một vai trò tất yếu trong việc học hỏi, luyện tập cũng như phát triển kĩ năng của các 3D Motion Designer. 
Houdini là một phần mềm đặc biệt sử dụng trong ngành công nghiệp VFX. Tuy vậy, trong những năm gần đây, có một sự chuyển dịch lớn với cách thức sử dụng Houdini trong ngành công nghiệp Motion Design. Trong tutorial lần này, chúng ta sẽ khám phá thế giới phức tạp đầy màu sắc của Houdini, đồng thời bàn luận về ứng dụng và giá trị của phần mềm thú vị này trong 3D Motion Design.